ALGEMENE VOORWAARDEN
Hieronder de algemene voorwaarden van Galerie Café Leidse Lente

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘het Kunstwerk’: het werk dat nader is aangeduid in de verkoopbon.
 2. ‘de Kunstenaar’: de maker van het ten verkoop aangeboden Kunstwerk.
 3. ‘de Galerie’: de verhuurder, uitlener of verkoper, gevestigd te Leiden.
 4. ‘de Koper’: de (rechts)persoon die het Kunstwerk van of via de Galerie koopt.
 5. ‘de Koopovereenkomst’: de overeenkomst, waarvan de essentialia zijn weergegeven in de verkoopbon, waarbij de Koper van of via de Galerie het Kunstwerk koopt.
 6. ‘de Expositie/tentoonstelling’: de gelegenheid waarbij het Kunstwerk getoond wordt of zal worden.
 7. ‘Liefhebber’: de persoon in kwestie die zich als ‘vriend’ verbindt aan Leidse Lente
 8. ‘Leidse Lente’: die ten doel heeft een centraal coördinerend cultuurpunt voor Kunst en creatief bedrijvencollectief Kunstcentrum Haagweg 4, alsmede voor de stad Leiden te zijn. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 2 – Toepasselijke voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, aangeboden door of gesloten met de Galerie Café Leidse Lente. Van deze voorwaarden kan alleen bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Koopovereenkomst

 1. Een Koopovereenkomst tussen de Galerie en de Koper komt pas tot stand wanneer de Galerie een aanbod van de Koper schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 4 – Prijzen / Kosten

 1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en hetzij inclusief omzetbelasting (BTW), exclusief eventuele bezorgkosten.       
 2. Kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, kosten van verpakking en verzekering komen ten laste van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 – Levering

 1. Het Kunstwerk wordt geleverd binnen 2 weken na afloop van de Expositie, tenzij anders overeengekomen.
 2. De Koper is de volledige koopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. De leveringstermijn van artikel 1 van dit artikel gaat niet eerder in dan nadat de betaling door de Galerie geheel is ontvangen op de door haar in de verkoopbon aangegeven wijze.
 3. Levering van het Kunstwerk geschiedt doordat de Koper het Kunstwerk ophaalt of meeneemt van een door de Galerie aangegeven adres. Op de Koper rust een afnameplicht. Levering geschiedt ook doordat de Galerie het Kunstwerk in het kader van de Koopovereenkomst aan een vervoerder ten vervoer aanbiedt.
 4. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van het Kunstwerk gaat op de Koper over op het moment van levering. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat de Galerie het Kunstwerk voor levering gereed heeft en de Koper het Kunstwerk niet op het afgesproken moment van levering afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de Koper komen tevens alle door de Galerie in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de Koper. Daarnaast is de Koper aansprakelijk voor alle schade die de Galerie door niet-afname lijdt.
 5. Indien het Kunstwerk is geleverd, terwijl de koopprijs nog niet volledig ontvangen is, gaat de eigendom van het Kunstwerk eerst op de Koper over, wanneer deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, uit hoofde van welke overeenkomst met de Galerie dan ook, daaronder begrepen de betaling van rente en kosten zoals nader in deze voorwaarden bepaald. De Koper wordt geacht het Kunstwerk voor de Galerie te houden tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 6. Indien de Koper voordat de volledige koopprijs van het Kunstwerk aan de Galerie is betaald, het Kunstwerk geheel of gedeeltelijk aan derden verpandt of in eigendom tracht over te dragen, is de Koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de Galerie ter grootte van het nog niet aan de Galerie betaalde deel van de koopprijs, onverminderd het recht van de Galerie op volledige schadevergoeding. Voorts is Koper gehouden aan de Galerie gegevens van voornoemde derden te verschaffen.
 7. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van Kunstwerken die de Koper aan de Galerie ter bewerking of reparatie afgeeft, blijft bij de Koper, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald.

Artikel 6 – Overmacht

 1. Indien de Galerie door overmacht niet in staat is te voldoen aan enige op haar rustende verplichting jegens de Koper, wordt die verplichting gedurende de termijn tijdens welke de overmacht voortduurt, opgeschort. Indien de overmachttoestand zes maanden heeft voortgeduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten.
 2. Onder ‘overmacht’ valt iedere van de wil van de galeriehouder onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht dient in ieder geval te worden begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van de Galeriehouder, tekort schieten van transporteurs, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum door de Galerie te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Galerie is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.
 2. De Galerie heeft het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
 3. In het geval dat de betalingstermijn(en) wordt overschreden, is de Galerie gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur of vanaf de vervaldata van de maandelijkse termijnen, een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 4. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief alle kosten verbonden aan juridische bijstand) die voor de Galerie verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de Koper komen voor rekening van de Koper.
 5. In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
 • De naam van het kunstwerk, of als dit niet bekend is een nadere omschrijving van het kunstwerk.
 • De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft, behoudens als deze niet bekend is.
 • Of het uitleen of verkoop betreft
 • De prijs c.q. het uitleentarief
 • Het e-mail adres en/ of telefoonnummer waar de Klant zich kan wenden met vragen omtrent de order.

Artikel 8 – Ontbinding na niet-betaling

 1. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Galerie Leidse Lente het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
 2. Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Galerie Café Leidse Lente gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 9 Persoonsgegevens

 1. Tenzij de klant, liefhebber of kunstenaar heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen, zullen de gegevens van de klant, liefhebber en kunstenaar worden opgenomen in een centraal bestand van Galerie Café Leidse lente/Cultureel Servicebureau Centraal, welke zal worden gebruikt om de klant, liefhebber en kunstenaar volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten. De verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Galerie/Servicebureau over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 10 – Garantie en beheer

 1. De koper zal als een goed huisvader voor het kunstwerk zorg dragen.
 2. Galerie Café Leidse Lente garandeert de echtheid van de door haar geleverde kunstwerken.
 3. De Koper koopt het Kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt. De Koper dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het Kunstwerk zich bevindt.
 4. De Galerie garandeert de echtheid van het Kunstwerk, tenzij de garantie uitdrukkelijk of stilzwijgend (bijvoorbeeld door de hoogte van de prijs welke voor het Kunstwerk is betaald) is voorbehouden.
 5. Galerie Café Leidse Lente garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 6. De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 2 dagen schriftelijk te melden aan Galerie Café Leidse Lente.
 7. De bij aflevering ter hand gestelde factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Zonder deze factuur kunnen aan deze garantie geen rechten worden ontleend.
 8. De Galerie stelt zich op verzoek van de koper beschikbaar voor (advies over) restauratie- en herstelwerkzaamheden op basis van een redelijke vergoeding.
 9. Indien naar het redelijke oordeel van de Galerie genoegzaam is aangetoond dat het Kunstwerk is beschadigd en dat de Galerie daarvoor aansprakelijk is, zal de Galerie de keus hebben:
 • het beschadigde Kunstwerk kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het beschadigde Kunstwerk;
 • het betreffende Kunstwerk te repareren;
 • de Koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 1. Indien naar het redelijk oordeel van de Galerie genoegzaam is aangetoond dat het Kunstwerk in strijd met een verklaring van echtheid niet echt is, heeft de Koper uitsluitend recht op restitutie van de voor het Kunstwerk betaalde koopprijs – zonder enige vergoeding voor eventueel gederfde rente of anderszins – tegen gelijktijdige teruggave van het Kunstwerk aan de Galerie, mits de Koper het Kunstwerk teruggeeft in dezelfde staat als waar het zich ten tijde van de levering van het Kunstwerk bevond. Door restitutie van de koopprijs zal de Galerie jegens de Koper terzake van zijn verplichtingen volledig zijn gekweten. Indien de Koper het Kunstwerk niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de levering van het Kunstwerk bevond, vervallen de aanspraken van de Koper en is de Galerie niet tot restitutie gehouden.
 2. De kunstenaar is aansprakelijk voor constructiefouten en/of verborgen gebreken die optreden binnen 1 jaar na levering van het kunstwerk, onder de voorwaarde dat de koper na ontdekking van dit gebrek, dit zo spoedig mogelijk meldt bij de galerie. In overleg tussen kunstenaar en koper zal naar een redelijke oplossing worden gezocht, waarbij de lasten voor rekening van de kunstenaar zijn.

Artikel 11 – Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op het Kunstwerk behoort bij de Kunstenaar. Het auteursrecht op de catalogus, brochures en dergelijke behoort bij de Galerie. Het auteursrecht wordt zowel door de Kunstenaar als door de galerie uitdrukkelijk voorbehouden.
 2. Het is de Koper niet toegestaan het door hem gekochte Kunstwerk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De Galerie kan bemiddelen tussen Kunstenaar en Koper indien de Koper tot openbaarmaking en/of verveelvoudigen van het Kunstwerk wenst over te gaan.

Artikel 12 – Liefhebbers en kunstenaarslidmaatschappen

 1. Indien de automatische incasso niet slaagt of de kunstenaar/liefhebber het automatisch geïncasseerde bedrag laat terugboeken en niet op andere wijze tijdige automatische betaling heeft plaatsgevonden, is de kunstenaar/liefhebber zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij over het openstaande bedrag 1% rente verschuldigd, of de wettelijke rente indien die hoger is. Galerie Café Leidse Lente kan administratieve kosten in rekening brengen van minimaal € 15,-.
 2. Alle facturen zullen door de Liefhebber/Kunstenaar worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Indien de Kunstenaar/Liefhebber ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft de Galerie het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Kunstenaar/Liefhebber in rekening te brengen.
 4. Bij niet nakoming door de Kunstenaar of Liefhebber van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Galerie Café Leidse lente gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Galerie Café Leidse Lente te weigeren.
 5. Galerie Café Leidse lente heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een brand, storm en diefstal (echter is bij diefstal gebleken dat de verzekering kunst hierin niet meeneemt). Dus raad ik aan om een expositieverzekering af te sluiten.
 6. De Kunstenaar is gerechtigd zelf een extra verzekering af te sluiten ter dekking van de risico’s voor haar of zijn werk.
 7. Kunstenaar levert maximaal 10 digitale foto’s aan die hem of haar vertegenwoordigen ter bestemming van de website. Dit mogen verschillende werken zijn, die een indruk van het werk weergeven.

Artikel 13 – Website

 1. De website van Galerie Café Leidse Lente is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Galerie Café Leidse lente kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze website kunnen voorkomen. Galerie Café Leidse Lente kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.
 2. De gehele inhoud van de website, inclusief alle grafische en of fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van Galerie Café Leidse Lente, tenzij anders vermeld. Niets wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal en op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Galerie Café Leidse lente. Galerie Café Leidse lente houdt de website naar haar beste inspanning up-to-date.